تاثیر بیماری کرونا بر سایر اعضای بدن از جمله کلیه ها – در این ویدیو دکتر علی اکبر کرمی درباره عوارض و تاثیر بیماری کرونا بر اعصای بدن از جمله کلیه ها برای شما می گوید .