• احساس ناراحتي هنگام ادرار کردن
  • تکرر ادرار همراه با درد
  • ادرار بدبو
  • تغيير رنگ ادرار به سمت تيره يا رنگ چای
  • وجود خون واضح در ادرار