منوی دسته بندی

آزمایش ادرار باقیمانده پس از تخلیه

آزمایش ادرار باقیمانده پس از تخلیه

آزمایش ادرار باقیمانده پس از تخلیه چیست؟

آزمایش ادرار باقیمانده پس از تخلیه مشکلات مثانه یا دستگاه ادراری می تواند منجر به احتباس ادرار یا تخلیه نشدن کامل مثانه شود. مقدار ادراری که پس از رفتن به...