تنگی مجرای ادرار چیست؟

تنگی مجرای ادرار چیست؟

تنگی مجرای ادرار چیست؟ مجرای ادرار لوله ای است که ادرار را از مثانه حمل می کند تا بتوان آن را از بدن دفع کرد. معمولاً مجرای ادرار به اندازه کافی گشاد است که ادرار آزادانه در آن جریان یابد.… بیشتر بخوانید