منوی دسته بندی

جراحی سرطان کلیه

چگونه سرطان کلیه درمان می شود ؟

درمان سرطان کلیه چگونه انجام می شود؟

گزینه های درمان سرطان کلیه به مرحله بیماری و عوامل دیگر بستگی دارد. بیشتر افراد، حتی افرادی با مراحل پیشرفته بیماری، نوعی جراحی خواهند داشت. درمانهای اضافی ممکن است شامل...