منوی دسته بندی

پیشگیری از تنگی مجرای ادرار

تنگی مجرای ادرار چیست؟

تنگی مجرای ادرار چیست؟

تنگی مجرای ادرار چیست؟ مجرای ادرار لوله ای است که ادرار را از مثانه حمل می کند تا بتوان آن را از بدن دفع کرد. معمولاً مجرای ادرار به اندازه...