ویروس تا ابد در بدن شما هست و پاک نمی شود. متاسفانه نوع ۱۶ و ۱۸ مستقیم با سرطان دهانه رحم ارتباط دارد و باید هر ۶ ماه پاپ اسمیر بدهید