کالیس میانی کلیه

نیاز به اقدامی نیست مایعات زیاد بنوشید و سالی یکبار سونوگرافی انجام دهید