با سلام قطر وریدهای بیضه تا ۲.۶ میلی متر طبیعی هستند.