لیست عمل جراحی هایی که توسط اورولوژیست انجام می شود

لیست عمل جراحی هایی که توسط اورولوژیست انجام می شود :

 • Tul(خارج کردن سنگ از طریق مجرا)
 • Turp(رزکسیون پروستات از طریق مجرا)
 • APR-sling (اصلاح افتادگی مثانه و رحم)
 • Pcnl(خارج کردن سنگ کلیه از طریق پوست)
 • Turt(خارج کردن انواع تومور از طریق مجرا)
 • Reimplant (ترمیم حالب یا مثانه)
 • واریکوسل (درمان ناباروری ها به علت کارکرد نامناسب عروق بیضه ها)
 • پروستاتکتومی (برداشتن پروستات از طریق برش جراحی)
 • سیستوسکوپی (تشخیصی ودرمانی جهت دیدن مثانه با دستگاه)
 • یورتروسکوپی (تشخیصی ودرمانی جهت دیدن حالبها با دستگاه)
 • هیدروسل (درمان تجمع آب در اطراف کیسه بیضه به روش جراحی)
 • ارکیدوپکسی (ترمیم udt یا بیضه نزول نکرده)
 • جراحی سنگ باز یا نفرو لیتوتومی(خارج کردن سنگ از طریق برش جراحی)
 • هرنی (ترمیم انواع فتق ناحیه کشاله ران)
 • نفرکتومی (جراحی و برداشتن کلیه )
 • اینترنال یورتروتومی (ترمیم تنگی مجرا )
 • رادیکال سیستکتومی (برداشتن مثانه وایجاد مثانه مصنوعی)
 • ارکیدکتومی (برداشتن یک یا هر دو بیضه)
 • بیوپسی پروستات یا بیضه (نمونه برداری از پروستات جهت تشخیص انواع توده های خوش خیم وبد خیم)